Algemene voorwaarden

Hier staan zowel de agemene verkoopvoorwaarden en algemene verhuurvoorwaarden. 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KLANTKAARTEN 

Geldig voor de locaties: Sportcentrum Kardinge, Helperzwembad, Zwembad de Parrel en Openluchtbad de Papiermolen.

Versie: oktober 2018

Algemeen

 1. De geldigheid van een kaart staat aangegeven op de betreffende verkoopbon. Let op; dagkaarten zijn alleen geldig op de dag van aankoop. Recreatieve en groepsles 12- kaarten hebben geen beperkte geldigheid.
 2. Kaarten zijn alleen geldig voor de daarvoor specifiek aangegeven tijden.
 3. Alle kaarten zijn in de vorm van een polsbandje met daarin een chip. Meerkaarthouders (recreatieve 12 kaarten, leskaarten,  abonnementen en verenigingskaarten) betalen hiervoor een borg van € 7,50. Bij verlies of diefstal van een meerkaart kunt u een duplicaat laten maken tegen opnieuw een borgsom van € 7,50. Indien u het oude bandje terugvindt, kunt u de borg alsnog innen op vertoon van de kassabon van het duplicaat. Voor dagbandjes geldt geen borgsom. Bij verlies van een dagbandje behouden wij ons het recht voor om een kostenvergoeding van € 7,50 te innen.
 4. Met het polsbandje kunt u gratis gebruikmaken van één kledingkastje, met uitzondering van de Papiermolen. In de Papiermolen zijn kledingkastjes te huur of te gebruiken met een eigen hangslotje.
 5. Tijdens feestdagen en vakantieperiodes behouden wij ons het recht voor om de openingstijden af te laten wijken van de reguliere.
 6. Leskaarten zijn alleen te koop voor klanten die schriftelijk zijn aangemeld.
 7. Vereniging- en trimschaats-kaarten zijn alleen te koop voor klanten die schriftelijk zijn aangemeld door de vereniging.
 8. Alle soorten kaarten – met uitzondering van de recreatieve 12-kaart – zijn persoonsgebonden en mogen dus niet door anderen gebruikt worden.
 9. Zwemverenigingskaarten hebben een geldigheid van 10 jaar en schaatsverenigingskaarten hebben een geldigheid van 1 jaar vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van die gevallen waarin een vereniging eerder ophoudt te bestaan of bij opzegging van het lidmaatschap.
 10. Voor alle tarieven geldt dat  ze vanaf invoering maximaal één jaar geldig zijn.
 11. Verstrekte informatie, op welke wijze dan ook, is altijd onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

Cursussen (specifiek)

 1. Schriftelijke aanmelding is vereist, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien u nog niet in het bezit bent van een toegangs-transponder, betaalt u hiervoor een borg van € 7,50.
 3. Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan. 
 4. Een leskaart is persoonsgebonden.
 5. Cursussen/activiteiten gaan alleen van start bij voldoende aanmeldingen.
 6. Indien de geldigheidsperiode van een zwemleskaart is verstreken, kunt u uw kaart opwaarderen. Als u dit niet binnen twee weken heeft gedaan, gaan wij er vanuit dat u bent gestopt en wordt u van de lesgroep verwijderd.
 7. Voor de zwembaden geldt dat een 12-leskaart – met uitzondering van de zwemleskaart - een geldigheid heeft van een half jaar.
  Voor zwemlessen, afhankelijk aan welke zwemles wordt deelgenomen, kunt u een 8-kaart aanschaffen voor 1 of  2x per week 3 kwartier, met een geldigheid van 10 weken, of een 12-kaart voor 1x per week een half uur met een geldigheid van 15 weken. De geldigheid van voorgenoemde kaarten is exclusief schoolvakanties en feestdagen.
  Het ABC en AB zwempakket  heeft een geldigheid van 5 jaar
  Voor de ijsbanen geldt dat een leskaart uitsluitend geldig is binnen de cursusperiode.
 8. Sport050 verwerkt en verzamelt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het vooraf bepaalde doel. U kunt de door u opgegeven persoonsgegevens laten wijzigen, verwijderen en overdragen. Meer over uw rechten en onze werkwijze met betrekking tot privacy vindt u in onze privacyverklaring: www.sport050.nl/privacy.

Restitutie

 1. Indien u geen gebruik kunt maken van uw kaart wordt er geen restitutie verleend. Dit houdt in dat wij in principe geen terugbetalingen doen, noch de geldigheidsduur van de kaart verlengen. Uitzonderingen op deze regel zijn:
 • bij overlijden van de kaarthouder;
 • bij aantoonbare ziekte voor een langere periode op basis van doktersverklaring;
 • als het zwemdiploma voor afloop van de cursus wordt behaald, wordt alleen een vergoeding verleend in entreekaarten;
 • als het niveau van de cursus na één les ongeschikt blijkt.

In gevallen waarin deze algemene verkoopvoorwaarden niet voorzien, bepaalt het management van de desbetreffende accommodatie. Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend bij het management van de desbetreffende accommodatie.

Huisregels

 1. Iedereen die sportcentrum Kardinge en de zwembaden bezoekt onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR GEMEENTE GRONINGEN, DIENST
OCSW

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 01171824.


Algemeen.
De Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn van de Gemeente Groningen,
verder te noemen: verhuurder.


Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarvan het voorwerp bestaat uit
huur/verhuur c.q. ingebruikneming/-geving van gebouw(en), gebouwdeel/-delen, ruimte(n) van
de verhuurder. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van “huurder”, “verhuurder” resp.
‘huurovereenkomst” wordt tevens bedoeld “gebruiker”, “ingebruikgever” resp.
“gebruiksovereenkomst”.


Artikel 1. Verhuurd object.

 1. Huurder aanvaardt het verhuurde van de verhuurder in de staat waarin deze zich bevindt op
  de datum van het sluiten van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt het verhuurde
  nader omschreven.
 2. Huurder dient een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 15 dagen na dagtekening
  van de aanbiedingsbrief die wordt meegezonden met het contract, dan wel binnen 15 dagen
  na de contractdatum te retourneren. De verhuurder behoudt zich het recht voor om het aanbod
  tot het sluiten van de overeenkomst in te trekken c.q. vervallen te verklaren, indien de
  overeenkomst na bovengenoemd tijdstip niet ondertekend is geretourneerd.
 3. Het gehuurde heeft de bestemming als in de overeenkomst nader omschreven, huurder is
  bekend met deze bestemming en verklaart het gehuurde in overeenstemming met deze
  bestemming te gebruiken.

Artikel 2. Gebruik.

 1. Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt
  geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorg dragen dat vanwege hem
  aanwezige derden dit evenmin doen.
 2. Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen
  en diensten welke in het belang van het goed functioneren van het gebouw of complex,
  waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking zijn of zullen zijn.
 3. Voor het plaatsen van (licht-)reclame, aanduidingen, antenne-installaties of andere doeleinden
  heeft verhuurder het recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de
  daken, buitengevels, de niet voor publiek of huurder toegankelijke ruimten, de onroerende
  aanhorigheden binnen het gebouw of complex, alsook over de tuinen en erven van dat
  gebouw of complex. Als verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal verhuurder
  huurder hierover tevoren informeren en zal verhuurder bij de uitoefening van dit recht
  rekening houden met de belangen van huurder.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of
  vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het
  beroep of bedrijf, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt en/of is bestemd. De daaraan
  verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal
  aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst.
 5. Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde
  geschikt is voor de bestemming die huurder aan het gehuurde moet geven. Indien op grond
  van overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde
  instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op, of aan het
  gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die huurder
  aan het gehuurde wil geven of heeft gegeven, dient huurder die wijzigingen of voorzieningen
  op zijn kosten uit te voeren, zulks na voorafgaande toestemming van verhuurder.
 6. Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde
  instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen, dan wel chemisch
  afval, nauwgezet naleven. Bij niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder
  aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere
  consequenties.


Artikel 3. De prijs.

 1. De huurprijs, is verschuldigd in euro’s en is exclusief btw.
 2. Verhuurder heeft het recht om voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming van huurder
  zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van vooruitbetaling van (een deel van) de
  totale huurprijs en extra voorzieningen en/of in de vorm van een bankgarantie.
 3. In de overeengekomen huurprijs zijn, tenzij in de overeenkomst anders vermeld, niet
  begrepen: kosten van water, verlichting verwarming of andere gebruikerslasten.


Artikel 4 Belastingen, lasten, heffingen, premies

 1. Indien partijen een met BTW belaste huur zijn overeengekomen en huurder tijdens de
  huurperiode het gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht
  geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de uitzondering op de vrijstelling van
  afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is huurder niet langer
  omzetbelasting over de huurprijs aan verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) verschuldigd,
  doch dan is huurder met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast
  de huurprijs in plaats van omzetbelasting een zodanige afzonderlijke vergoeding aan
  verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) verschuldigd dat deze volledig wordt gecompenseerd
  voor:
  1. De als gevolg van het beëindigen van de optie voor verhuurder c.q. diens
   rechtsopvolger(s) niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van het
   gehuurde of investeringen daarin.
  2. De omzetbelasting die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) als gevolg van het
   beëindigen van de optie wegens herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op
   de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de
   Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aan de fiscus moet betalen.
  3. Alle overige schade die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) door het beëindigen van
   de optie lijdt.
 2. Het door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s), door het beëindigen van de optie (als
  bedoeld in 4.1) te lijden financiële nadeel wordt door huurder aan verhuurder c.q. diens
  rechtsopvolger(s) voldaan steeds gelijktijdig met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt,
  met uitzondering van de schade als bedoeld in 4.1 sub a, zo mogelijk door middel van een
  annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode, doch is
  terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar als de huurovereenkomst om welke reden
  dan ook tussentijds wordt beëindigd.
 3. Het in 4.1. sub b gestelde is niet van toepassing indien bij het sluiten van de onderhavige
  huurovereenkomst de herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting ter zake van het
  gehuurde is verstreken.
 4. Wanneer zich een situatie als bedoeld in 4.1 voordoet, zal verhuurder c.q. diens
  rechtsopvolger(s) aan huurder berichten welke bedragen door verhuurder c.q. diens
  rechtsopvolger(s) aan de fiscus moeten worden betaald en inzicht geven in de overige schade
  als bedoeld in 4.1 sub c. Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking
  verlenen indien huurder de opgave van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten
  controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening
  van huurder.
 5. Ingeval in enig boekjaar niet is voldaan aan het gebruik of laten gebruiken van het gehuurde
  voor doeleinden als weergegeven in de huurovereenkomst, stelt huurder de verhuurder c.q.
  diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het desbetreffende boekjaar door
  middel van een door hem (huurder) ondertekende verklaring hiervan in kennis. Binnen
  dezelfde termijn zendt huurder een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur der
  Omzetbelasting.
 6. Indien huurder niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 4.5 en/of niet voldoet
  aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 4.8, of achteraf blijkt dat huurder van
  een onjuist uitgangspunt is uitgegaan en verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor
  naar achteraf blijkt ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht,
  is huurder in verzuim en is verhuurder c.q. diens rechtsopvolger gerechtigd het daardoor
  ontstane financiële nadeel op huurder te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige ter zake
  door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de fiscus verschuldigde
  omzetbelasting vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en
  schade. Het in dit lid gestelde voorziet in een schadevergoedingsregeling voor het geval de
  optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd, zulks naast de in 4.1 weergegeven
  regeling. De extra schade die voor verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die
  terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar.
  Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien huurder de
  opgave van deze extra schade van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten
  controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening
  van huurder.
 7. Het in 4.1, 4.4 en 4.6 gestelde is eveneens van toepassing indien verhuurder c.q. diens
  rechtsopvolger(s) eerst na, al dan niet tussentijdse, beëindiging van de huurovereenkomst
  wordt geconfronteerd met schade door de beëindiging van de voor partijen geldende optie,
  welke schade dan terstond, volledig en ineens door verhuurder, respectievelijk diens
  rechtsopvolger(s), opeisbaar is.
 8. Onverkort het overigens in deze huurovereenkomst ter zake bepaalde, zal huurder het
  gehuurde in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen of in gebruik laten
  nemen voor het einde van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin huurder het gehuurde
  is gaan huren.


Artikel 5. Betaling / verzuim.

 1. Betaling vindt zonder opschorting en / of verrekening plaats, tenzij de situatie als voorzien in
  artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek zich voordoet.
 2. De verschuldigde eindafrekening van de huur, of andere kosten dienen binnen 1 maand na
  factuurdatum door de verhuurder te zijn ontvangen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is huurder zonder nadere ingebrekestelling in
  verzuim. Gedurende het verzuim is huurder de wettelijke rente over de huurprijs
  verschuldigd, met dien verstande dat een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt
  berekend. Door de verhuurder te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
  afdwinging van de nakoming door huurder, komen voor rekening van huurder. Deze kosten
  worden in rekening gebracht in overeenstemming met de daadwerkelijk gemaakte kosten en
  laten onverlet de aanspraak van verhuurder op de boete als bedoeld in artikel 17.


Artikel 6. Technische installaties.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit technische storingen tenzij, sprake
is van bewezen nalatigheid of achterstallig onderhoud door verhuurder. Huurder is niet
gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, andere dan de in de
gehuurde ruimte(n) in de gebouwen aanwezige of voorziene technische apparatuur te gebruiken
en/of eigen technische installaties mee te nemen.


Artikel 7. Onderhoud gehuurde.


Indien de verhuurder het nodig oordeelt aan het gehuurde of aan belendingen onderhoud, herstel,
vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, of indien deze nodig
zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal de
huurder de personen, nodig voor het verrichten van die werkzaamheden en maatregelen, in de
accommodatie toelaten en die werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief
gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te kunnen
vorderen. De verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden de
wederpartij tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.


Artikel 8. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde


1. Het is huurder niet toegestaan:
a. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben,
waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare, tenzij behorend tot de
normale beroeps- of bedrijfsvoering;
b. vloeren van het gehuurde en van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel
uitmaakt hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is
aangegeven;
c. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere
milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van
het gehuurde kan worden geschaad, waaronder mede wordt verstaan het gebruiken van
transportmiddelen waardoor vloeren en wanden kunnen worden beschadigd;
2. Huurder zal verhuurder te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over elke
verandering of toevoeging die huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te brengen of te
hebben, zoals naamsaanduidingen, reclames, borden, aankondigingen, publicaties, opstallen,
getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, automaten, verlichting, zonwering,
rolluiken, antennes met toebehoren, vlaggenmasten, het ondoorzichtig maken van ruiten e.d.
3. Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de
gevels, vloeren en wanden.
4. Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder nodig voor het
geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van het gehuurde, tenzij het
gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder
noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
5. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent verhuurder geen
toestemming voor veranderingen en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen, indien
deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het gehuurde en niet zonder
noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen
en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wel
wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde
van de verhuurder zich daartegen verzetten.
6. Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door huurder gewenste veranderingen of
toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en
materiaalkeuze. Huurder is gehouden tot de naleving van voorschriften van daartoe bevoegde
instanties met betrekking tot door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen.
7. Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen en
toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.
8. Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens
huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door
huurder ongedaan zijn gemaakt.
9. Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking verband
met de door of namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde
van de huur niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
10. Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze waarop laden en lossen plaatsvindt, zal
huurder zich gedragen naar de voorschriften van de overheid en andere bevoegde instanties,
alsook naar de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder.
11. Met betrekking tot de in 8.2 en 8.3 genoemde en bedoelde veranderingen, toevoegingen e.d.
is verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk. Onderhoud, herstel en vernieuwing alsmede
vervanging komt derhalve geheel voor rekening en risico van huurder.
12. Huurder zal brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde te allen
tijde vrijhouden.
13. Indien tot het gehuurde een lift, rolbaan, roltrap of automatisch deurmechanisme of
soortgelijke voorziening behoort dan wel het gehuurde per een of meer van genoemde
voorzieningen of soortgelijke voorzieningen bereikbaar is, zal men uitsluitend op eigen risico
van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven
door of namens verhuurder, de betrokken installateurs of de overheid, dienen nauwkeurig te
worden nageleefd. Verhuurder mag - indien en zolang dit noodzakelijk is - genoemde
voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat huurder recht op een schadeloosstelling of
vermindering van de huur kan doen gelden.
14. Indien door huurder aangebrachte zaken (waaronder begrepen reclame of andere
aanduidingen) in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde c.q.
het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt tijdelijk moeten worden
verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen
voor rekening en risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het
aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.


Artikel 9. Schade


1. Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het
gehuurde zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere
weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Huurder moet verhuurder
terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in
10.4 voordoet of dreigt voor te doen.
2. Indien huurder hiertoe de toegang heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het
gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.


Artikel 10. Aansprakelijkheid huurder bij schade, vrijwaring huurder
1. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde
tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn
personeel en de personen waarvoor huurder aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of
dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten, onverminderd het gestelde in artikel
12 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van huurder.
2. Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen
of nalatigheden van huurder.
3. Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte
veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden
voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen in of aan
het gehuurde.
4. Huurder is aansprakelijk jegens verhuurder voor alle schade aan zaken en/of personen die
voor verhuurder, zijn personeel of voor zijn afnemers, dan wel leveranciers mocht ontstaan
uit of ten gevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van
wanprestatie of van onrechtmatige daad van huurder, diens personeel of van andere personen,
waaronder mede begrepen bezoekers, door huurder tijdens de overeenkomst betrokken.
Hieronder is mede begrepen schade die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of
het aan- of afvoeren van eigendommen van huurder, diens personeel of van andere personen,
door huurder bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.
5. Huurder zal verhuurder geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade als in lid 4 bedoeld. Indien een derde een vordering tegen de verhuurder instelt, zal
verhuurder huurder daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige
gegevens. Voor het overige zal verhuurder zich van elke handeling onthouden, tenzij huurder
hem daartoe toestemming geeft of huurder in gebreke blijft de vordering van de derde af te
weren.
6. Huurder zal zich deugdelijk verzekeren en verzekerd houden en zal verhuurder desgewenst
inzage in de polis verlenen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid verhuurder, gebrek
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van een gebrek en huurder kan in
geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering, schadevergoeding
en/of verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid
3 Burgerlijke Wetboek.
2. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap
of een andere niet aan huurder toe te rekening omstandigheid niet aan huurder het genot kan
verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten.
Weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders,
stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of
luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of
vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten leveren geen
gebrek op.
3. Het gestelde in 11.1 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing:
a. indien een gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van de
verhuurder;
b. indien verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en met
huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;
c. indien verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst behoorde te
kennen en huurder daarvan middels zijn onderzoeksplicht als omschreven in artikel 2 lid
5 niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.


Artikel 12. Onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen.
1. Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van de hierna in 12.3 weergegeven onderhouds-,
herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van huurder zijn
de kosten van de overige onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder
begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan het gehuurde, indien het gehuurde deel
uitmaakt van een gebouw of complex, geldt het bovenstaande eveneens voor de kosten van de
bedoelde werkzaamheden ten behoeve van het gebouw of complex waarvan het gehuurde
deel uitmaakt, zoals werkzaamheden aan gemeenschappelijke installaties, ruimten en andere
gemeenschappelijke voorzieningen.
2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in 12.3 en 12.4 bedoelde
werkzaamheden verricht door, dan wel in opdracht van de partij voor wiens rekening die
werkzaamheden zijn. Partijen dienen tijdig tot het verrichten van bedoelde werkzaamheden
over te gaan.
3. Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van:
a. onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals
funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden,
rioleringen, goten, buitenkozijnen. Ter zake van rioleringen geldt onverminderd het in
12.4 sub k. gestelde;
c. vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;
d. vernieuwing van leidingen van gas, water en electriciteit;
e. buitenschilderwerk.
De onder a t/m e genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van verhuurder, tenzij het
werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder
begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet dan wel werkzaamheden aan
zaken die met door of vanwege verhuurder in, op of aan het gehuurde zijn aangebracht.
4. Ter verduidelijking dan wel in afwijking of in aanvulling op 12.1 zijn voor rekening van
huurder:
a. het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten
worden beschouwd als klein herstelwerk waaronder begrepen gering en dagelijks
onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als
bedoeld in 12.3 een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren,
spiegel-, venster- en andere ruiten;
c. onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering;
d. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen,
verlichting (inclusief armaturen), accu's, vloerbedekking, stoffering, binnenschilderwerk,
gootstenen, pantryinrichting, sanitair;
e. onderhoud en herstel van leidingen van gas, water en elektriciteit en onderhoud en herstel
van kranen voor gas en water;
f. brand-, braak- en diefstal- preventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort;
g. onderhoud, herstel en vernieuwing van erfafscheidingen, tuin en erf waaronder de
bestrating;
h. het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het
afstandsbeheer van de tot het gehuurde behorende technische installaties, waaronder mede
begrepen vernieuwing van kleine onderdelen. Deze werkzaamheden mogen slechts worden
verricht door bedrijven die door verhuurder zijn goedgekeurd.
i. al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk
geachte (zowel periodieke als incidentele) keuringen en inspecties op het gebied van
deugdelijkheid en veiligheid of ter controle van de goede werking van tot het gehuurde of
zijn onroerende aanhorigheden behorende (al dan niet technische) installaties; bedoelde
keuringen en inspecties worden in opdracht van verhuurder verricht;
j. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die door of vanwege huurder al dan met uit
hoofde van een aan huurder door verhuurder ter beschikking gestelde stelpost, zijn of
worden aangebracht;
k. de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als
uitwendig, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden van ramen, van rolluiken,
jaloezieën, markiezen en andere zonwering, kozijnen en gevels van het gehuurde, alsook
het verwijderen van graffiti aangebracht op het gehuurde;
l. de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten,
goten en alle afvoeren/rioleringen tot aan de gemeentelijke hoofdriolering van het
gehuurde, het vegen van schoorstenen en het reinigen van ventilatiekanalen.
5. Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege huurder aangebrachte veranderingen
en toevoegingen zijn voor rekening van huurder.
6. Indien huurder na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud, herstel of
vernieuwing uit te voeren - dan wel indien naar het oordeel van verhuurder deze
werkzaamheden op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd – is verhuurder
gerechtigd de door hem noodzakelijk geachte onderhoud-, herstel- of
vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en risico van huurder te verrichten of te doen
verrichten. Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel
kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor huurders rekening te verrichten
of te doen verrichten.
7. Bij door verhuurder uit te voeren onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden zal
verhuurder tevoren met huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens
belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van huurder
buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voorrekening van
huurder.


Artikel 13. Faillissement, surséance van betaling.
1. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van
de onderneming van huurder, is verhuurder bevoegd de ontbinding van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te vorderen al voordat de huurder in verzuim is geraakt.
2. Verhuurder is gerechtigd zekerheidstelling te vragen voor nakoming van de op de huurder
rustende verplichtingen, indien hem na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter
kennis gekomen zijn, die goede grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen jegens
verhuurder niet zal nakomen.
3. Indien huurder er niet in slaagt de in het vorige lid vermelde vrees weg te nemen en hij niet
voldoet aan het verzoek tot het stellen van (aanvullende) zekerheid, dan is verhuurder
gerechtigd de ontbinding van overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vorderen.
4. Huurder is gehouden om verhuurder te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg
zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van
faillissement van huurder en in geval van aan huurder verleende surseance van betaling. Tot
die kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde huurprijs plus
omzetbelasting over de overeengekomen resterende huurtermijn, de kosten van de
overeengekomen door verhuurder te leveren zaken en diensten, waaronder begrepen de
verwarmingskosten, althans indien en voor zover verhuurder gehouden is om deze zaken en
diensten na de beëindiging van de huurovereenkomst van derden af te nemen, de kosten van
wederverhuur, alle gemaakte en te maken koster ter incasso van de schade zowel in als buiten
rechte, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.


Artikel 14. Wederverhuur/onderverhuur.
Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de
gehuurde ruimte(n) in de gebouwen geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven en/of
onder te verhuren al dan niet tegen betaling.


Artikel 15. Klachten.
1. Huurder dient onvolkomenheden aan de door hem gehuurde ruimte(n) in de gebouwen dan
wel de technische installaties en/of de overige voorzieningen bij de aanvang van de
huurovereenkomst dan wel terstond nadat hij deze heeft geconstateerd schriftelijk en
mondeling te melden aan verhuurder.
2. Indien huurder niet heeft gehandeld overeenkomstig het vorige lid kan hij zich er tegenover
verhuurder niet op beroepen dat de ruimte(n) en/of de technische installaties in de gebouwen
en/of de overige voorzieningen niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen tenzij de
onvolkomenheden zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan en huurder in
redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat hij/zij het object niet vooraf deugdelijk heeft
laten inspecteren.
3. Eventuele overige klachten of opmerkingen dient huurder te allen tijde schriftelijk aan
verhuurder te melden, tenzij het een spoedeisende kwestie betreft. In dat geval kan huurder
een mondelinge klacht indienen gevolgd door een latere schriftelijke bevestiging.


Artikel 16. Oplevering bij het einde van de overeenkomst c.q. het gebruik.
1. Huurder is verplicht bij het einde van de overeenkomst c.q. het gebruik, de gehuurde
ruimte(n)in de gebouwen op de in de huurovereenkomst afgesproken tijd geheel ontruimd,
veegschoon, en in de oorspronkelijke staat af te leveren behoudens normale slijtage en
veroudering. Mocht er bij aanvang van de overeenkomst geen beschrijving van het gehuurde
c.q. geen proces verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde bij het einde
van de huurovereenkomst of het gebruik opgeleverd in de staat, die verhuurder mag
verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst
betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en
behoudens normale slijtage en veroudering.
2. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt huurder
verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Het
gestelde in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
3. Heeft huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip ontruimd en in de
oorspronkelijke staat teruggebracht, dan is verhuurder gerechtigd de zaak in oorspronkelijke
staat te laten terug brengen voor rekening en risico van de huurder.
4. Alle zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter
te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door verhuurder naar
verhuurders inzicht zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden
verwijderd.
5. Al hetgeen na oplevering en / of ontruiming van het gehuurde beschadigd of vermist zal
blijken te zijn door welke oorzaak dan ook, zal verhuurder voor rekening van huurder
herstellen dan wel vervangen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn.


Artikel 17. Boetebepaling.
Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in
de huurovereenkomst en de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt
huurder aan verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct
opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande
laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden
schade de verbeurde boete overtreft.


Artikel 18. Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Indien huurder een natuurlijke persoon is, verstrekt huurder bij het aangaan van deze
huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en aan de beheerder om
de persoonsgegevens van huurder in een bestand op te nemen / te verwerken.


Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen.
1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Verhuurder en huurder leggen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het
arrondissement Groningen.


Artikel 20. Slotbepaling.
Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is,
dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en deze algemene bepalingen
onverlet.
In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan, in overeenstemming met het bepaalde in
artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn,
indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.